final schedule snip.JPG

*Core Teachers include D. Boyet Shihan, E. Lynn Shihan, P. Vargas Shidoin, and N. Naini Shidoin.